Kodeks ponašanja za zaposlene i volontere

Ovaj Kodeks ponašanja važi za sve zaposlene i volontere kampa Mi možemo sve. Etičko i moralno ponašanje  je od presudnog značaja za način na koji sprovodimo kamp Mi možemo sve. Svi zaposleni i volonteri  imaju odgovornost da pročitaju, razumeju, dobrovoljno potpišu i poštuju ovaj Kodeks ponašanja. Za svako zaposleno lice ili volontera koji ne zadovoljava standarde ovog kodeksa, može biti vršena analiza učinka ili sprovedena disciplinska mera shodno situaciji, a koja može uključivati i prestanak radnog odnosa ili volonterske usluge.

 1. Posvećenost duhu  kampa Mi možemo sve- svi zaposleni i volonteri su saglasni da se uvek ponašaju u skladu sa duhom našeg kampa “Mi možemo sve” koji podrazumeva optimizam, fleksibilnost i terapiju zabavom.
 2. Saglasnost sa zakonskim odredbama – od zaposlenih i volontera se očekuje da poštuju zakone države Srbije i da ne učestvuju u bilo kakavim radnjama koje su u suprotnosti sa istim. Potvrđujete da ćete se konsultovati sa direktorom kampa ako ne budete sigurni da li je vaše ponašanje u skladu za zakonom.
 3. Saglasnost sa pravilima kampa Mi možemo sve- zaposleni i volonteri su saglasni da poštuju pravila kampa “Mi možemo sve” koja su primerena njihovim ulogama.
 4. Bezbednost –  kamp Mi možemo sve je odgovoran za bezbednost svih lica koja su uključena u aktivnosti istog. Slažete se da ćete se ponašati u skladu sa pravilima i da nećete verbalno ni fizički zlostavljati, zastrašivati ili na drugi način nauditi bilo kojoj osobi koja je učesnik kampa Mi možemo sve ili van njega.
 5. Zaštita dece – kamp Mi možemo sve je odgovoran za bezbednost sve dece koja učestvuju u kampu i njegovim aktivnostima.

Prilikom učestovanja u aktivnostima sa decom kampa Mi možemo sve, slažete se da ćete:

 • Brinuti o bezbednosti dece koja učestvuju u kampu Mi možemo sve, odgovorno i tokom čitavog vremena njihovog boravka, a u skladu sa uputstvima i obukom koju kamp Mi možemo sve organizuje.
 • Osigurati bezbednost dece vodeći računa da je sve vreme njihovog boravka prisutno dvoje odraslih od kojih je jedna osoba predstavnik kampa Mi možemo sve.
 • Svojim ponašanjem ohrabrivati decu da preuzmu pozitivan model ponašanja.
 • Uspostaviti i održavati  granice u odnosu sa mladim ljudima, posebno imati svest o granicama koje se tiču fizičkog kontakta, a koje su detaljno predstavljene u Opštem protokolu za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja
 • Obavestiti predstavnika kampa “Mi možemo sve”ako primetite bilo koji vid nedoličnog ponašanja dece koja su učesnici kampa Mi možemo sve.
 • Momentalno obavestiti prestavnika kampa “Mi možemo sve” ukoliko mlada osoba otkrije infomacije koje ukazuju na sumnju da im preti rizik od povrede, zlostavljanja ili zapostavljanja.

volonteri

Takođe se slažete da:

 • Nećete koristiti neprikladan jezik/govor.
 • Nećete davati Vaše lične podatke deci kampa Mi možemo sve, uključujući i Vaš broj telefona ili adresu.
 • Nećete puštiti, piti alkohol ili konzumirati ilegalne supstance pred decom kampa Mi možemo sve, niti im omogućiti da dođu u posed istih.
 • Nećete omogućiti pristup lekovima deci ni odraslima kampa Mi možemo sve, uključujući i lekove koje se mogu kupiti bez recepta poput Panadola. To je dozvoljeno samo medicinskom osoblju.
 • Nećete učestvovati u aktivnostima kampa “Mi možemo sve” ukoliko ste bolesni od lako prenosivih bolesti poput gripa ili ako ste u prethodne tri nedelje bili u kontaktu sa varičelama, malim boginjama ili herpesom. Ako nadležni kampa “Mi možemo sve” konstatuju da zdravstveno stanje volontera predstavlja rizik za bilo kog učesnika kampa, mogu biti zamoljeni da napuste dalje aktivnosti.
 • Nećete fizički, seksulano ili emocionalo zlostavljati decu kampa Mi možemo sve, niti ih na bilo koji način zanemarivati. Detaljan opis ponašanja koje se podvodi pod zlostavljanje ili zapostavljanje je predstavljen u opštem protokolu za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivnja
 1. Ljudska prava i jednake mogućnosti – saglasni ste da ćete sve osobe koje učestvuju u kampu Mi možemo sve tretirati sa poštovanjem, da ćete prema njima imati pravedan odnos i da ih, dokle god zastupate kamp,  nećete diskriminisati na bilo koji način.
 2. Poštenje i integritet – saglasni ste da ćete postupati pošteno i sa integritetom tokom reprezentovanja kampa Mi možemo sve.
 3. Poverljivost – kao zaposleni ili volonter, u skladu sa Vašom ulogom, moguće je da ćete dobiti pristup poverljivim informacijama o drugim osobama. Slažete se da ćete: sve poverljive infomacije o drugim osobama držati u tajnosti, osim ako zakonom niste obavezni da ih otkrijete; preuzeti sve opravdane i neophodne mere predostrožnosti kako biste sačuvali tajnost i sprečili razotkrivanje poverljivih informacija i da iste nećete otkrivati bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pismenog pristanka od strane kampa Mi možemo sve, osim ako to nije deo redovnih i adekvatnih aktivnosti zaposlenih i volontera u kampu.
 4. Lična imovina – vlasnik preuzima kompletnu odgovornost za svoju ličnu imovinu. Letnji kamp ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bezbednost lične imovine volontera. Letnji kamp ili bilo koji član osoblja, volonteri ne mogu smatrati odgovornim za povrede, narušeno zdravlje, gubitak ili oštećenje njihove lične imovine, osim u slučaju nemara i slažu se da kamp Mi možemo sve nema zakonskih obaveza i odgovornosti za takav gubitak ili oštećenje.
 5. Krivične osude ili policijski dosije – svako lice koje je pod istragom, zabranom ili bilo krivično osuđivano, mora pre nego što bude uključeno u aktivnosti kampa Mi možemo sve, dostaviti odgovarajuću dokumentaciju udruženju „Čika Boca“ koji će te informacije držati u tajnosti.
 6. Pridržavanje uputstava – svi zaposleni i volonteri se slažu da će se pridržavati svih razumnih uputstava koje dobiju od strane direktora ili predstavnika kampa Mi možemo sve. Odbijanje da se prate i poštuju uputstva može rezultirati analizom učinka, isključivanjem iz određenih aktivnosti ili mogućeg prestanka radnog odnosa ili volonterskih usluga.
 7. Odnos sa medijima – predstavnici kampa “Mi možemo sve” i određeni članovi osoblja su odgovorni za odnose sa svim medijima. Zaposlenima i volonterima nije dozvoljeno da komunuciraju sa bilo kojim medijima ili medijskim organizacijama, objavljuju imena, fotografije ili članke, bez prethodnog obezbeđivanja pismene ili usmene dozvole nadležnog direktora kampa Mi možemo sve. Svi pisani tekstovi pre objavljivanja moraju biti pregledani od strane odgovornih lica kampa Mi možemo sve.

Pročitao/la sam, razumeo/la sam i potvrđujem da ću se tokom kampa Mi možemo sve pridržavati pravila o zaštiti dece. Jasno mi je da nepoštovanje ovih pravila može da rezultira analizom mog učinka, isključivanjem iz određenih aktivnosti u okviru kampa “Mi možemo sve” i/ili disciplinskim merama koje mogu da uključuju i  prestanak radnog odnosa/volonterskih usluga.

Ime i prezime:________________________________________________

Potpis:______________________________________________________

Datum:______________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *